Besluiten en aanbevelingen flankerend onderzoek | Mentes vzw
Besluiten en aanbevelingen flankerend onderzoek
Pedagogische coaching is, zeker voor de Mentes-doelgroep, een nieuwe vorm van professionalisering. Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Mentes vzw en heeft als doel om – samen met pionierende coaches – te leren uit de opstart- en pioniersfase. Die inzichten moeten Mentes helpen om hun aanpak te optimaliseren en een kwaliteitsmonitoring op te zetten.

De volgende twee onderzoeksvragen zijn hierbij richtinggevend:
1. Slagen pionierende coaches erin om via de Mentes-aanpak verandering teweeg te brengen in de
Mentes-doelgroep?
2. Welke factoren beïnvloeden de slaagkansen van pedagogische coaching?

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van onderzoekers uit het Centrum ErvaringsGericht Onderwijs (KU Leuven), het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk (Karel de Grote Hogeschool) en de Arteveldehogeschool. Van april 2022 t.e.m. december 2023 gingen zij samen op zoek naar een antwoord op bovenstaande vragen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Thema's BVV