Het infopunt is er voor al wie vragen heeft over kinderopvang, zowel over kinderopvang voor baby’s en peuters als over buitenschoolse kinderopvang. Mogelijke thema’s voor vragen zijn infrastructuur, veiligheid en gezondheid, kwaliteitszorg, pedagogisch beleid, financiële problemen, boekhouding,…We helpen je graag op weg met advies & informatie en verwijzen door naar gespecialiseerde collega’s indien nodig.

De ondersteuners van Mentes engageren zich om via ondersteuning en coaching bij te dragen tot reële versterking van het Beleidsvoerend vermogen (BVV) bij de organisatoren uit de prioritaire doelgroep.

Het vermogen van de kinderopvang om beleid te voeren, ook het beleidsvoerend vermogen genoemd, definiëren wij als volgt:

“De mate waarin een kinderopvang de beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om te komen tot een voortdurend proces van behouden of
veranderen van het functioneren met als doel het verbeteren van de kwaliteit en het bereiken van de opgelegde en eigen doelen.”

Het kader van BVV wordt in het hele proces van ondersteuning van Mentes ingezet. Elke ondersteuner van Mentes zal BVV als achtergrond en basiskader gebruiken bij zowel ondersteuning ter plaatse, ondersteuning op afstand als op collectieve leermomenten.

Meer info over hoe we BVV toepassen in onze ondersteuning kan je hier nalezen.

De ondersteuning die Mentes biedt past binnen artikel 32 van het vergunningsbesluit.

Volgens het BVR-vergunning van 22 november 2013 moet je als organisator kinderopvang zorgen voor pedagogische ondersteuning bij het pedagogisch beleid, die deel uitmaakt van een geïntegreerde ondersteuning op verschillende samenhangende thema’s. Als organisator heb je de keuze om die ondersteuning intern of extern te organiseren. Indien je beslist om dit zelf te doen, dan kan je dit aantonen door middel van een zelfevaluatie van de werking (artikel 51) of het kwaliteitshandboek (artikel 57 – meer dan 18 vergunde kindplaatsen).

Het is ook mogelijk je te laten begeleiden door een externe partner, zoals Mentes.

De ondersteuners van Mentes engageren zich om via ondersteuning en coaching bij te dragen tot reële versterking van het Beleidsvoerend vermogen (BVV) bij de organisatoren uit de prioritaire doelgroep. Meer info over BVV kan je hier nalezen.

De ondersteuning binnen Mentes wordt aangeboden door regionale en thematische ondersteuners, die steeds ingebed zijn in één van de 21 gespecialiseerde organisaties. Op basis van je ondersteuningsvraag wordt een plan van aanpak opgesteld op maat van jouw kinderopvang. Door de inbedding in een ruim netwerk van partners hebben al onze ondersteuners toegang tot een breed scala aan expertise en knowhow om correct en efficiënt in te spelen op jouw concrete ondersteuningsnoden.

We werken met een basispakket van ondersteuning. Dit pakket omvat individuele begeleidingsmomenten door een regionale ondersteuner die ter plekke komt. Samen wordt jouw vraag tot ondersteuning in kaart gebracht en verder opgenomen door de regionale of thematische ondersteuner. Bovenop het basispakket is aanvullende begeleiding mogelijk. Voor deze aanvullende begeleiding geven de regionale of thematische ondersteuners voorrang aan organisatoren waarvoor blijkt dat snelle interventies belangrijk zijn en/of organisatoren die nog geen gebruik hebben gemaakt van de extra ondersteuning. Voor organisatoren die niet meteen kunnen geholpen worden met de aanvullende individuele momenten ter plaatse, voorzien we tussenin wel ondersteuning op afstand (via mail en telefoon). Elke organisator met een samenwerkingsovereenkomst kan daarnaast ook gebruik maken van momenten van collegiaal leren en de diensten van het infopunt.

Bij de opstart van ondersteuning wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Mentes en de organisator kinderopvang. Deze samenwerkingsovereenkomst met bijhorende contactmomenten is een voorwaarde om te kunnen aantonen aan Agentschap Opgroeien dat je ondersteuning krijgt van Mentes.

Heb je een klacht over de ondersteuning van Mentes? Dan horen wij dit graag. In deze flowchart kan u onze klachtenprocedure nalezen.

Een kinderopvang starten (of uitbouwen) is een hele onderneming. Er zijn namelijk heel wat keuzes en knopen door te hakken: wil je zelf organisator worden, wat is een goede locatie, hoe zit  de regelgeving in elkaar, wat met subsidies,…  Bij Mentes kan je terecht voor al je vragen. Zo zijn er starterstrajecten, de starterswijzer van Agentschap Opgroeien, brochures, webinars, en zo veel meer. We helpen je graag op weg met advies en ondersteuning op maat van jouw vraag.

Kind en Gezin start ‘handhaving’ op als organisatoren niet aan de slag gaan met de tekorten van hun inspectieverslag en/of hiervoor geen plan van aanpak aan hun klantenbeheerder sturen. Aanmaning is de eerste stap binnen het handhavingstraject van een organisator.

Organisatoren van kinderopvang uit de prioritaire doelgroep krijgen absolute voorrang voor ondersteuning van zodra deze een aanmaning van Kind en Gezin hebben gekregen. Als organisator  neem je hiervoor zelf contant op met Mentes. Samen met de regionale of thematische ondersteuner wordt een ondersteuningstraject op maat opgezet.  Indien je als organisator reeds een samenwerkingsovereenkomst met Mentes hebt, wordt de aanmaning met je regionale ondersteuners bekeken en opgenomen in je individueel traject.

Mentes lanceert met BoemBoemPauw een eerste traject voor de buitenschoolse Kinderopvang in kader van het nieuwe decreet. In dit decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. De Buitenschoolse Kinderopvang wil een sterk en kwalitatief onderdeel zijn van dit aanbod. Via het traject BoemboemPauw kunnen initiatieven via 3 fases zich versterken in hun positie in dit geheel en toewerken naar een kwaliteitsvolle werking.

Fase 1 = Dit ben ik. Respectvol omgaan met de eigen professionele identiteit

Fase 2 = Zo doen wij dat. Weten waar het team voor staat. Je eigen plek, je eigen verantwoordelijkheid in dat team kennen. Teamcohesie, samen doelen formuleren

Fase 3 = Dit zijn wij. Uitdragen waar een IBO/BKO voor staat.

 

 

Meer info kan je opvragen bij je regionale ondersteuner of nalezen via deze link. 

Ik wil ondersteuning

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.