Algemene voorwaarden | Mentes vzw | Ondersteuningsnetwerk voor kinderopvangen »

Algemene voorwaarden

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Kanunnik De Deckerstraat 20a
2800 Mechelen
Telefoon: 02 757 96 90
Email: infopunt@mentesvzw.be
Ondernemingsnummer: 716787834

 

In deze Algemene Voorwaaden wordt verstaan onder:

 • Onderneming: Mentes vzw
 • Klant of deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het aanbod van de onderneming
 • Product of dienst: alle dienstverlening die de Klant kan verkrijgen bij de Onderneming, zoals het volgen van workshops en coaching

 

 1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website
  Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaar je jezelf akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt je jezelf ertoe deze na te leven.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites behoren toe aan Mentes of rechthoudende derden.
 3. Beperkte aansprakelijkheid
  Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan bijgevolg niet als professioneel of juridisch advies worden beschouwd. We zorgen er wel voor dat deze informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. In dit geval streven we ernaar om dit zo snel en goed mogelijk te corrigeren. Indien je als bezoeker fouten zou vaststellen kan dit steeds worden aangegeven bij het Infopunt via bovenstaande contactgegevens.Mentes kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. Mentes kan op elk moment de inhoud van deze website wijzigen of aanpassen.De website van Mentes bevat links die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze linken zijn puur informatief en Mentes is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Mentes kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.
 4. Privacyverklaring
  • Identiteit
   Mentes kan verschillende persoonsgegevens opvragen voor het uitvoeren van de ondersteuningsactiviteiten.
  • Doel van de bevraging van de persoonsgegevens
   De persoonsgegevens worden gebruikt voor:
   Registratie
   Opvolging van ondersteuning
   Contact in kader van tevredenheid
   De ontwikkeling van een beleid
  • Rechtsgrond
   We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die wij verlenen.
  • Recht van de klant
   Je kan jouw gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
   Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
   Als je wordt doorverwezen naar een andere dienst kan je toestemming geven om je gegevens door te geven aan deze ondersteuner.
   Stuur daarvoor een e-mail naar infopunt@mentesvzw.be
  • Bewaarperiode
   Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.
  • Vertrouwelijkheid
   We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de verwerking door Mentes als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.
  • Overmaken aan derden
   Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Opgroeien, Zorginspectie of partner- ondersteuners.
 5. Cookie policy
  Door de website van Mentes te gebruiken, aanvaardt je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken kan je cookies aanvaarden via de browserinstellingen.
  Cookies blokkeren kan door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Mogelijks zal het weigeren van cookies de toegang tot (bepaalde delen) van deze website verhinderen.
 6. Bevoegde rechtbank
  Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen uitsluitend bevoegd.

 

Algemene deelnemingsvoorwaarden Mentes