Wat is Mentes? Ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang »

Mentes is  de naam van de vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang. Ons netwerk bestaat uit 21 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. Zo is onze ondersteuning ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de uitwisseling van kennis en expertise, aanpak, materialen en acties mogelijk maakt.

Concreet bestaat Mentes uit: 3Wplus Kinderopvang, Artevelde Hogeschool, Blenders, KU Leuven, Cego, De Blauwe Lelie, Felies, Karel de Grote Hogeschool, Komma, Ferm Kinderopvang, Leren @ Vaart, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, I-Mens, SOM, Stad Gent, UnieKo, Unizo, VCOK, VDKO, VVSG en Vlaams Welzijnsverbond.

Iedereen kan terecht bij Mentes voor allerlei vragen omtrent kinderopvang. Ons infopunt zorgt voor informatie en advies of brengt je in contact met een expert. Daarnaast werken onze regionale ondersteuners op het terrein. Via trajectmatige ondersteuning staan ze organisatoren bij om door te groeien tot innovatieve en duurzame organisatoren. De ondersteuners worden hierin bijgestaan door de verschillende partners en experten binnen het netwerk. Ze kunnen waar nodig ook beroep doen op thematische ondersteuners die in een ondersteuningstraject worden ingeschakeld.

We ondersteunen organisatoren in elke fase, van (pre)start tot stopzetting. Daarbij kunnen we de werking ondersteunen op de verschillende domeinen, waarbij we ervan uitgaan dat deze thema’s onderling verweven zijn en dus niet los van elkaar aan te pakken zijn:

 • infrastructuur
 • veiligheid en gezondheid
 • omgang met kinderen en gezinnen
 • medewerkers
 • organisatorisch management
 • samenwerking met Agentschap Opgroeien, het lokaal bestuur, het lokaal loket kinderopvang en andere lokale partners
 • opnamebeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen
 • inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
 • flexibele opvang

Via deze ondersteuning willen we bijdragen aan “het recht van ieder kind op kwaliteitsvolle kinderopvang”.

Lees meer onder de ondersteuning van Mentes

Iedereen met een vraag over kinderopvang kan Mentes contacteren voor informatie of advies. Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan in de kinderopvang. In samenspraak met Kind & Gezin werd voor Mentes een prioritaire doelgroep vastgelegd die onze ondersteuning in principe kosteloos kan ontvangen.

De prioritaire doelgroep voor de voorschoolse kinderopvang omvat:

 • Organisatoren van gezinsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief)  krijgen en slechts één locatie hebben
 • Organisatoren van groepsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 gesubsidieerde plaatsen beschikken

De prioritaire doelgroep voor de buitenschoolse kinderopvang omvat:

 • de organisatoren met een attest van toezicht of een erkenning van Agentschap Opgroeien, vermeld in het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;
 • de organisatoren met een toestemming van Agentschap Opgroeien, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.

Missie

Mentes is een innovatief en professioneel netwerk van competente ondersteuningsorganisaties dat organisatoren van kinderopvang op alle domeinen kwaliteitsvol en onderbouwd wil ondersteunen zodat de opvang verder kan professionaliseren, meer innoveren en duurzamer groeien. Dit gebeurt in vertrouwen, met persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding.

Visie

Mentes wil een expertrol opnemen, ondersteuning op maat bieden en een professioneel netwerk uitbouwen. 

Raad van bestuur

Het bestuursorgaan van Mentes bestaat uit 7 onafhankelijke bestuurders en 1 onafhankelijke voorzitter.

Voorzitter: Raf Vandenbussche

Ondervoorzitter: Eddy Dobbelaere

Leden:

Alain Heureux

Isabelle Hoebrechts

Carl Foulon

Isabelle Van Iseghem

Kate Lybeer

Algemene vergadering